triangle del projecte

Mòdul professional 06: Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions

Durada: 99

UF1: Plànols i esquemes d’instal·lacions de telecomunicacions.

UF2: Documentació tècnica de telecomunicacions.