Mòdul professional 9: Xarxes telemàtiques

Telematica

Durada : 165 hores

Hores de lliure disposició: 33

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1:    Protocols d’àrea estesa i configuració d’encaminadors. 83 hores

UF 2:    Protocols i configuració de dispositius d’àrea local i de seguretat. 65 hores

UF 3:    Manteniment i verificació de Sistemes Telemàtics. 17 hores